Länkar

Här har vi samlat länkar till organisationer och föreningar som arbetar med våldsutsatta samt diverse information om våld i nära relationer.

Se Sambandet
Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum som syftar till att synliggöra sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor och mer specifikt, våld mot sällskapsdjur och våld i parrelationer.

Nationellt centrum för kvinnofrid
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Telefon: 020-50 50 50.

Kvinnofridsportalen
Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum på Internet med information om kunskapsutveckling och praktiskt arbete inom området våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor
Information från regeringskansliet om departementens arbete för jämställdhet.

HOPP
Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, arbetar främst för att förebygga sexuella övergrepp och för att förbättra den rehabilitering och vård som krävs för dem som har utsatts för sexuella övergrepp.

RFSL
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. RFSL har en brottsofferjour för hbt-personer, där du kan få stöd och hjälp. RFSL:s brottsofferjour har telefonnummer: 020-34 13 16 och e-post: boj@rfsl.se RFSL har också en informationssida om Partnervåld i hbt-relationer.

Somaya
Systerjouren Somaya är öppen för alla kvinnor utsatta för våld i nära relationer. De har särskild kompetens i att möta kvinnor med muslimsk bakgrund och kvinnor med utländsk härkomst.

Terrafem
Terrafem arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. De driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem arbetar med både köns- och etnicitetsperspektiv. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Telefon: 020-52 10 10

Unizon
Unizon är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Unizons högsta prioritet är att stödja sina medlemsföreningar och den lokala utvecklingen av jourer, genom att erbjuda utbildningar, konferenser och aktuell information. Unizon bevakar utredningar, lagförslag och remisser inom kvinnojourernas intresseområden.

Roks
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Roks tillvaratar jourernas gemensamma intressen och stöttar dem i deras arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte, och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som jourerna möter.

Polisen
De flesta polismyndigheter i landet har personal som är särskilt utbildad i ärenden som rör brott i nära relationer. Kom till oss är polisens informationssida om brott i nära relationer. Här kan du som är utsatt ta reda på mer om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig.

Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet.

BRIS
Barnens Rätt i Samhället, BRIS, verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Barn och ungdomar upp till 18 år  kan anonymt och kostnadsfritt vända sig till BRIS när de behöver stöd från en vuxen. BRIS har även en vuxentelefon där vuxna får någon att prata med kring frågor och problem rörande barn.

BOJ
Brottsofferjourernas riksförbund, BOJ, arbetar för bättre villkor för brottsoffer. Det finns drygt 100 lokala brottsofferjourer runt i landet. Unga BOJ är en sida för dig som är ung och drabbad av brott.

Sveriges kommuner och landsting kvinnofridsarbete
Här hittar du information om SKL:s arbete för kvinnofrid, trygghet och säkerhet.

Hedersrelaterat förtryck och våld
Den här webbplatsen vänder sig till dig som är tjänsteman. Här kan du lära dig mer om vad hedersrelaterat förtryck och våld är, se vilka insatser som sker på nationell nivå och i just ditt län. Här finns även råd till dig som själv är utsatt.

Nationella hjälplinjen
Hjälplinjen erbjuder anonym kostnadsfri psykologisk hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris eller i andra svåra livssituationer. Jourtelefon har öppet kl 13-22 alla dagar. Telefonnummer:020-22 00 60.

Jourhavande Medmänniska
Jourhavande Medmänniska är en telefonjour i Stockholm som tar emot samtal kvälls- och nattetid, från kl 21.00 till 06.00 alla dagar på året. Telefonnummer: 08-702 16 80.

Män för jämställdhet
Män för Jämställdhet verkar för jämställdhet och mot våld – för kvinnors, för barns och inte minst för mäns egen skull. Fokus är på samhälleliga och sociala manlighetsnormer och -ideal, och hur dessa påverkar människor och samhälle.

Killjouren
Ett samarbete mellan stiftelsen OLA och Mansjouren i Stockholms län, med stöd av Brottsoffermyndigheten. Sidan vänder sig till killar som utsätts för våld i nära relationer och som behöver råd eller stöd för att bryta sin livssituation.

Killfrågor.se
Killfrågor är en sajt för killar, där du kan ställa frågor via chatt och mail. De som svarar är vuxna volontärer, både män och kvinnor, som är utbildade i att förstå hur killar har det.

Annonser